• پیشنهادی برای یک موج بدهید
Macholand_IAUEC_WEB ‏69 هم‌صدا

زنان دانشجو را در نقش‌های کلیشه‌ای جنسیت‌زده ترسیم نکنید!

در این موج ایمیلی از واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد می‌خواهیم این تبلیغ جنسیت‌زده را از سامانه‌های خود حذف کند و به جای تصویر نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی، ویژگی‌های دانشگاه الکترونیکی را یادآوری کند.